Πιστοποίηση για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Tον Μάιο του 2021, η Επιχείρησή μας πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16.1.2004), που αφορά στις «αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Στην επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στα Καταστήματα, στα Κέντρα Διανομής και στα Κεντρικά Γραφεία της Επιχείρησής μας, διαπιστώθηκε ότι έχουν θεσπιστεί και τηρούνται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και οι ορθές πρακτικές αποθήκευσης και διανομής τους.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία, όπου η ασφαλής διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει πρωτεύοντα ρόλο.


Πιστοποίηση “Covid Shield” επιπέδου Excellent

Tον Οκτώβριο του 2020, η Επιχείρησή μας έλαβε την πιστοποίηση “Covid Shield” στο ανώτατο επίπεδο των τριών ασπίδων (επίπεδο Excellent) από την TÜV AUSTRIA.

Με βασική Αρχή το “Πρώτα και πάνω από όλα ο Άνθρωπος”, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας μέχρι και σήμερα, λειτουργούμε υπεύθυνα και θέτουμε σε προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των Εργαζομένων, των Πελατών και των Συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό, φροντίσαμε από πολύ νωρίς να εφαρμόσουμε στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας μία ολοκληρωμένη πολιτική και αυστηρά μέτρα προστασίας, με στόχο τον περιορισμό μετάδοσης και εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το σχήμα πιστοποίησης “Covid Shield” αποτελεί ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα πανελλαδικά και καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες που οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν, προκειμένου να λάβουν την ανώτατου επιπέδου πιστοποίηση. Οι διαδικασίες αυτές επαληθεύουν ότι ο μηχανισμός και τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η εκάστοτε εταιρεία είναι πάντα εναρμονισμένα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τις οδηγίες των αρχών, και συμβάλλουν στην πρόληψη εισροής ή εξάπλωσης της νόσου.

Kατόπιν της διεξαγωγής των σχετικών ελέγχων στο σύνολο των αξιολογούμενων σημείων, η Επιχείρησή μας πιστοποιήθηκε για την πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπει μια τέτοιου υψηλού επιπέδου πιστοποίηση, και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή τους προκειμένου να συμβάλλει στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.