Πολιτική Απορρήτου

(Ισχύει από 26/01/2023)

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
H παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», και τον δ.τ. «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», η οποία εδρεύει στο Δ. Περιστερίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 136, και εκπροσωπείται κατά το νόμο, σκοπό έχει την ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο www.sklavenitis.gr ή/και κατά την πραγματοποίηση αγορών, είτε με την ιδιότητα του χρήστη, είτε με αυτήν του επισκέπτη, από το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας (eMarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ), με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου επεξεργασίας. 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε από την «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης. 


ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ:

 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία, άμεση ή έμμεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου (υποκείμενο δεδομένων).
 • «Επεξεργασία:» κάθε δραστηριότητα, η οποία αφορά στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, οργάνωσης, χειρισμού, αποθήκευσης, κοινοποίησης, πρόσβασης, χρήσης, μεταφοράς, διαγραφής και καταστροφής των προσωπικών δεδομένων.
 • «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: εν προκειμένω η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
 • «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
Σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα εκ των Καν. ΕΕ 2016/679, Ν.4624/2019, Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν, των σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εν γένει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επεξεργαζόμαστε μόνον τα απαραίτητα για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας δεδομένα, τα οποία μας κοινοποιείτε, είτε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης/συναλλαγής, είτε στη βάση υποχρέωσής μας εκ του νόμου, είτε -όπου απαιτείται- με τη συναίνεσή σας. 

Ειδικότερα κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας για την ασφαλή διενέργεια και την άρτια εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλαγών συλλέγουμε:

 • όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, τυχόν σχόλια ή οδηγίες σας, για την υποβολή της παραγγελίας, την ολοκλήρωση των αγορών σας και την παράδοση των προϊόντων, την επικοινωνία μας μέσω του Βοηθού Αγορών-Kέντρου Εξυπηρέτησης ή/και της Φόρμας Επικοινωνίας, ή/και την ενημέρωσή σας για την παράδοση της παραγγελίας σας,
 • Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και έδρα, για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η έκδοση τιμολογίου,
 • το ιστορικό των αγορών σας (Ιστορικό Παραγγελιών) ή, και τη Συλλογή «Αγαπημένα», αποκλειστικά και μόνον για την ευχερέστερη διενέργεια τυχόν επόμενων αγορών σας, ή υπό τον όρο ότι έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και την διενέργεια προωθητικών ενεργειών (αποστολή newsletter),
 • στην περίπτωση που είστε Εργαζόμενος της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, την ιδιότητά σας αυτή μέσω του αριθμού της Κάρτας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ που σας έχει χορηγηθεί ή/και τον Αριθμό Μητρώου Εργαζομένου, αποκλειστικά για την παροχή προνομίων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με τη χρήση online πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα στοιχεία σας- περιλαμβανομένων και αυτών της κάρτας σας- υπόκεινται σε επεξεργασία σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον, με εφαρμογή κάθε κατάλληλου τεχνικού και οργανωτικού μέτρου. 
Επιπλέον, με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας, οι οποίες είναι μη εξατομικευμένες. Παρακαλούμε δείτε εδώ την Πολιτική Cookies

Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα ανά περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

 1. στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης για την άρτια εκπλήρωση της συναλλακτικής σχέσης, δηλαδή την υποβολή παραγγελίας, την ολοκλήρωση των αγορών σας και την παράδοση προϊόντων, 
 2. προς συμμόρφωση σε νομική υποχρέωσή μας (ενδεικτικά τήρηση Α.Φ.Μ. για την έκδοση σχετικού παραστατικού), 
 3. στη νόμιμη βάση της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή διαφημιστικού υλικού και τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών (newsletter), ή την ενημέρωσή σας για το χρονικό σημείο που οι υπηρεσίες μας θα είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. 
 4. σε περίπτωση που συντρέχει έννομο συμφέρον μας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής (ενδεικτικά ζητήματα Εξυπηρέτησης Πελατών, Φόρμα Επικοινωνίας, Βοηθός Αγορών-Kέντρο Εξυπηρέτησης).

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας. 
Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ή/και σε συμμόρφωσή μας με τυχόν εκ του νόμου υποχρέωση για τήρηση αρχείων, συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου περί παραγραφής, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός χρήστης του διαδικτυακού μας ιστότοπου και για ανώτατο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία σας δραστηριότητα σε αυτόν. 
Αποκλειστικά σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί απαραίτητο για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή στο πλαίσιο νομικών ενεργειών, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε υπό το πρίσμα των βασικών αρχών της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας της επεξεργασίας. 

Ε. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση). Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL πρωτόκολλο 2048bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των δεδομένων. 
Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται ασφαλώς και με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους εγκατεστημένους εντός Ε.Ε. διακομιστές της Εταιρείας/ή και Συνεργατών της επιφορτισμένων με παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου κατά τους όρους της παρ. Ζ της παρούσας, και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. παραστατικά) σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των Εγκαταστάσεών μας. 
Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας, της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μη υπέχουσας ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί από την αιτία αυτή κατά την περιήγησή σας σε αυτούς. 

Ζ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Προς το σκοπό της προσήκουσας εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης ή/και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού ιστότοπου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, πάντοτε υπό έλεγχο και σαφείς οδηγίες και υπό τον όρο της συμβατικής δέσμευσης ότι τα τρίτα μέρη αφ΄ ενός συμμορφώνονται απόλυτα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, αφ΄ ετέρου δεν εκτελούν οποιαδήποτε επεξεργασία στα δεδομένα σας, πέραν από αυτή του σκοπού της διαβίβασης. 
Στην περίπτωση αυτή, οι εκτελούντες την επεξεργασία/ή και αποδέκτες -κατά τα ανωτέρω οριζόμενα- έχουν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των έναντι ημών υποχρεώσεών τους και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί. 
Δε θα διαθέσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι δεν φέρουν την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και του αποδέκτη, χωρίς προγενέστερη ενημέρωσή σας και σχετική σας συναίνεση. 
Περαιτέρω στη βάση της νομικής μας υποχρέωσης τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν άνευ ετέρου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε εκ του νόμου τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για τον χρόνο τρόπο και σκοπό επεξεργασίας, και τους τυχόν αποδέκτες τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών, ή συμπλήρωσης ελλιπών, προσωπικών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), εφ’ όσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν, με την από μέρους μας επιφύλαξη για μη διαγραφή, κατά την περίπτωση που η τήρησή τους απαιτείται σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, εναλλακτικά για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών, ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση ενδεικτικά αμφισβήτησης της ακρίβειας τους, παράνομης επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου και εφ’ όσον το ίδιο αντιτάσσεται στη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, στην περίπτωση που αυτή εκτελείται στη βάση εκπλήρωσης καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος, ή για σκοπούς έννομου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ (εάν γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης), με την από μέρους μας επιφύλαξη κατά την περίπτωση που η τήρηση των δεδομένων απαιτείται είτε σε εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρέωσής μας, είτε για το σκοπό επίλυσης τυχών διαφορών ή/και στο πλαίσιο νομικών ενεργειών.
 • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 647 5600, www.dpa.gr)

Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμασε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση gdpr@sklavenitis.gr ή στο τηλ. 214 100 7890. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων θα είναι ανέξοδες για τα υποκείμενα. 

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια οι αιτούμενες πληροφορίες να σας παρασχεθούν με σχετική γραπτή ενημέρωση το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας ή, σε περίπτωση πολυπλοκότητας αυτού, θα λάβετε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος γραπτή ενημέρωση για παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται.


ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Α. Τι είναι τα cookies;
Κατά την απλή περιήγηση ή/και χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα σύνδεσης και πληροφορίες σχετικές με την περιήγησή σας (π.χ. αναγνώριση του browser που χρησιμοποιείτε, I.P, λογισμικό και έκδοση αυτού, το είδος του τερματικού με το οποίο συνδέεστε, με τον πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ). Oι πληροφορίες αυτές είναι μη εξατομικευμένες και σπάνια περιέχουν προσωποποιημένα χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν την ταυτότητά σας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία, μέσω του προγράμματος περιήγησης κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό μας ιστότοπο, εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή την ηλεκτρονική συσκευή σας, προσθέτοντας λειτουργικότητα στην ιστοσελίδα και βελτιώνοντας την εμπειρία περιήγησης ή, εφ΄ όσον το επιλέξετε, απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις σας.

Β. Δυνατότητες χρήστη
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης των αρχείων cookies μέσω αντίστοιχων επιλογών στο μενού («Help/Tools/Edit»). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιθυμείτε την αποθήκευση αρχείων cookies στη συσκευή με την οποία συνδέσετε στον διαδικτυακό μας ιστότοπο, μπορείτε να τα αποκλείσετε, είτε μέσω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας (browser), είτε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο για τις κατηγορίες μη αναγκαίων (για τη λειτουργικότητα, βλ.Γ1) cookies.
Ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αποκλεισμός ορισμένων κατηγοριών αρχείων cookies, μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία της περιήγησής σας ή/και της χρήσης των υπηρεσιών μας.

Γ. Κατηγορίες cookies
Στον διαδικτυακό μας ιστότοπο χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες αρχείων cookies. Περισσότερες πληροφορίες ανά κατηγορία (όνομα, κατηγορία, σκοπός χρήσης, διάρκεια αποθήκευσης, πάροχο) θα βρείτε στο δεύτερο επίπεδο του διαλόγου συναίνεσης (Eπιλογή Κατηγοριών-Λεπτομέρειες) στις Ρυθμίσεις Cookies.
1. Απολύτως απαραίτητα cookies
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου και ενεργοποιημένη. Έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, με το ενδεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση ορισμένα τμήματα του ιστότοπου να μη λειτουργούν.
2. Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν την παροχή βελτιωμένων λειτουργιών και εξατομίκευσης, όπως π.χ. ζωντανή συνομιλία. Μπορούν να ορισθούν από εμάς ή /και από τρίτους παρόχους, των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε επιλέξει. Αν δεν επιτρέψετε την αποδοχή αυτής της κατηγορίας cookies, ορισμένες ή όλες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
3. Στοχευμένα cookies
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies ρυθμίζεται από συνεργάτες μας (με αντικείμενο τη διαφήμιση) μέσω του ιστότοπού μας. Εφ’ όσον τα επιλέξετε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους ανωτέρω για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Τα στοχευμένα cookies λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, δεν θα λαμβάνετε στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.
4. Cookies απόδοσης
Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή του. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο, ή λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε την αλληλεπίδραση του χρήστη και τον χρόνο παραμονής του. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε την αποδοχή αυτής της κατηγορίας cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την τοποθεσία μας.

Η παρούσα Πολιτική Cookies, ως αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου και της Πολιτικής Απορρήτου, δύναται να τροποποιείται και να επικαιροποιείται οποτεδήποτε από την «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», ισχύουσα από την ανάρτηση της εκάστοτε τροποποίησης.


IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, παρακαλούμε να λάβετε γνώση της παρούσας ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα Υποψηφίων Εργαζομένων.


Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προς το σκοπό κάλυψης θέσης εργασίας στην Επιχείρησή μας και με γνώμονα την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας, συλλέγουμε μόνον τα σχετικώς απαραίτητα δεδομένα, στη βάση της συναίνεσης του υποψηφίου. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται ειδικά εξουσιοδοτημένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι Εργαζόμενοι της Επιχείρησης, οι οποίοι δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, του νομικά επιτρεπτού και της αναγκαιότητας.

Για την κατηγορία υποψηφίων Εργαζομένων:
α) παραλαμβάνουμε αιτήσεις πρόσληψης και βιογραφικά σημειώματα, στα οποία περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων Εργαζομένων: ονοματεπώνυμο, υπογραφή, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ενδεχομένως φωτογραφία του υποψηφίου, τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση και προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρότερη επαγγελματική εμπειρία, πληροφορίες σχετικές με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες του υποψηφίου, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων κ.λπ.,
β) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στο πλαίσιο αξιολόγησης της καταλληλόλητας για την κάλυψη συγκεκριμένης Θέσης Εργασίας, δεδομένα σχετικά με επαγγελματικές δεξιότητες, προσόντα και ενδιαφέροντα, καθώς και τυχόν απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις Πολιτικές και Κανονισμούς της (π.χ. στοιχεία συγγένειας ή οικείας σχέσης με υφιστάμενο προσωπικό της Επιχείρησης για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κ.λπ).

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Τα περιλαμβανόμενα στο βιογραφικό σημείωμα του εκάστοτε υποψηφίου προσωπικά δεδομένα υπό τον όρο της σχετικής του συναίνεσης τηρούνται στο αρχείο μας με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την λήψη τους, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται.


Γ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων προς τρίτους. Προς το σκοπό κάλυψης θέσης εργασίας στις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ενδέχεται να προωθήσουμε σχετικά το βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου. Επιπλέον ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου (π.χ. τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων), πάντοτε υπό τον έλεγχό μας και τη συμβατική δέσμευση ότι οι αποδέκτες εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα εκ του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον έχετε δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της), ή/και να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, www.dpa.gr).


Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε τυχόν ερώτηση ή απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων μέσω e-mail στη διεύθυνση gdpr@sklavenitis.com, ή στο τηλ. 214 100 7890.