Πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στην παραγωγή παγωτού


Πιστοποίηση για τη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Tον Μάιο του 2021, η Επιχείρησή μας πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS με βάση την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16.1.2004), που αφορά στις «αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

Στην επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στα Καταστήματα, στα Κέντρα Διανομής και στα Κεντρικά Γραφεία της Επιχείρησής μας, διαπιστώθηκε ότι έχουν θεσπιστεί και τηρούνται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και οι ορθές πρακτικές αποθήκευσης και διανομής τους.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία, όπου η ασφαλής διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει πρωτεύοντα ρόλο.