Ημερομηνία έκδοσης: 01/02/2024 

Πολιτική ασφάλειας τροφίμων 

Πεδίο εφαρμογής: Παραγωγή Παγωτού  

Η Επιχείρησή μας έχοντας ως βασική Αρχή της το “Πρώτα και πάνω από όλα ο Άνθρωπος” και γνωρίζοντας ότι η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των προϊόντων που παράγει και διακινεί δρουν καταλυτικά στη διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Πελατών της στην ελληνική αγορά, δεσμεύεται να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων της σε υψηλά επίπεδα, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των Πελατών της και τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει. 

Για την υλοποίηση της πιο πάνω δέσμευσης τηρούνται τα ακόλουθα: 

 • εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων βάσει των απαιτήσεων των Προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 22000, για την αποτελεσματική λειτουργία των οποίων, θα διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι για την Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Επιχείρησης και τα κατάλληλα μέσα (διευκολύνσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.). 
 • συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 
 • συμμόρφωση με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των Πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων. 
 • αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχος των σχετιζόμενων κινδύνων με το προϊόν. 
 • εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία σε όλα τα στάδια της αλυσίδας με σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. 
 • ο υποχρεώσεις της Επιχείρησης για την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Οι αντικειμενικοί μετρήσιμοι στόχοι της Επιχείρησης συνίστανται: 

 • στην ελαχιστοποίηση μη συμμορφώσεων στο προϊόν. 
 • στην παροχή προϊόντων ασφαλών και σύμφωνων με τη νομοθεσία. 
 • στην ελαχιστοποίηση μη συμμορφώσεων στη παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 
 • στην απουσία παραπόνων από τους Πελάτες.  
 • στην αύξηση της ικανοποίησης των Πελατών.  
 • στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρία Σκλαβενίτου 

Εάν επιθυμείτε να επισυνάψετε αρχείο (jpg, png, pdf, doc, docx), κάντε κλικ .